For å få frem Harstad kommunes næringsplan ble det nedsatt 7 ressursgrupper bestående av representanter fra både privat næringsliv og det offentlige.

Mandatet til ressursgruppene var:

  1. Ressursgruppen skal på grunnlag av eksisterende ” Utviklingsplan for næringslivet 2002 – 2008 ” komme med forslag på ikke gjennomførte tiltak som kan føres videre i ny plan.
  2. Komme med forslag til nye tiltak.
  3. Gruppen skal likeledes komme med forslag på finansieringsløsninger, ansvar for gjennomføring av tiltakene samt oppfølging av tiltakene.

Harstad kommune ønsker å lykkes i næringsutvikling både gjennom at næringslivet selv oppnår gode resultater og at kommunens tilrettelegging er optimal. Det er åpenbart at eierskapet til planen og ansvaret for videreføringen, hviler på alle aktørene i den prosessen som har ført frem til valg av strategier og de handlinger som følger.

Politisk og administrativt kan kommunes rolle og involvering variere etter rådende betingelser, men planen vil like fullt være en plan for Harstad i kraft av at næringslivet i kommunen er bærere av ideene og prosjektene som hører til.

Det er tilstrebet å få til en god sammenheng mellom kommuneplanen og fylkets satsninger i den nye fylkesplanen som er under utarbeidelse og denne næringsplanen for Harstad.

Innspillene fra de 7 nedsatte ressursgruppene er mange og favner bredt. Det er derfor ikke mulig å ta med alle innspillene i denne planen. Etter hvert som de forskjellige tiltakene blir gjennomført, tas andre innspill fra ressursgruppene inn i planen. Dette gjøres etter den årlige gjennomgangen.

Last ned hele Næringsplan for Harstad 2009-2013 som PDF