VA-søknad

Fylles ut ved for eksempel ny tilknytning, endret bruk av boenhet eller lignende. 

Søknad

 

VA-melding

Meldingen skal fylles ut ved utvendig VA-arbeid, og redegjør for arbeidet som skal utføres. Det er kun godkjente aktører / foretak som skal fylle ut og levere meldingen, for eksempel en rørlegger.
Meldingen fylles ut via Geomatikks kundeportal


 

VA-ferdigmelding

Meldingen redegjør for alle tiltak og alt arbeid som er utført. Meldingen skal fylles ut og leveres av aktør / foretak som utførte arbeidet, seinest to uker etter ferdigstillelse.
Meldingen fylles ut via Geomatikks kundeportal

 

Gravesøknad

Søknad om gravetillatelse sendes inn via kundeportalen til Geomatikk.

 

Kumkort

Gjelder for entreprenører, utbygger og lignende. Det skal utarbeides og leveres kumkort for kummer, overløp, hydranter og olje-, fett- og slamutskillere. For mal se vedlegg Kumkort – innmålt vannkum. Det skal fremgå av kumkortet dersom ventiler er stengt ved overlevering, og stikkledninger i kum merkes med gnr./brn.

 

Utslippstillatelse

Dersom sanitært avløpsvann fra eiendommen ikke kan knyttes til offentlig avløpsanlegg, må en få tillatelse til å slippe ut avløpsvannet. Utslippstillatelse søkes og gis av Arela- og byggesakstjenesten

 

Vannmåler

Alle næringseiendommer og offentlige virksomheter skal ha vannmåler. Om det lønner seg for deg som privatperson å ha vannmåler avhenger av forbruk. Vannmåler skal innstalleres av fagfolk, og levere ferdigmelding etter installasjon, ferdigmelding  

 

Påslipp av oljeholdig avløpsvann

Påslippstillatelse - søknad om påslipp av oljeholdig avløspvann