Les mer om VA-norm for Harstad.

Forskrift vann- og avløpsgebyrer

Tjenestebeskrivelse for kommunal vannforsyning

Tjenestebeskrivelse for avløpsbehandling

Tjenestebeskrivelse for slamtømming

Lokal forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann

Lokal forskrift for fettholdig avløpsvann

Norm for installasjon av vannmåler

Bestemmelser for bruk av vannmåler

Betalingsregulativet

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder

Instruks for innmåling private stikkledninger

Grensesnitt mellom private og kommunale vann- og avløpsanlegg

 

Standard abonementsvilkår for vann og avløp

Kommuneforlagets (KS) standard abonnementsvilkår er vedtatt som standard avtalevilkår mellom kommunen og eksisterende abonnenter.

Regelverket til KS har utarbeidet både administrative og tekniske bestemmelser, utgitt i hvert sitt hefte.  De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Norsk Vann har, sammen med KS, gitt økonomisk støtte til Kommuneforlaget, slik at de administrative bestemmelsene er fritt tilgjengelig i elektronisk utgave.

De tekniske bestemmelsene kan bestilles fra Kommuneforlaget, se nærmere omtale på bestillingssiden. Kommunen har også et begrenset antall eksemplarer tilgjengelig hos drift- og utbyggingstjenesten for gjennomsyn.

Lokal endring i KS sin utgave

Administrative bestemmelser: 

Kapittel 1.3 Definisjoner. Ansvarlig foretak, privat vann- og avløpsanlegg

I KS sin utgave heter det bl.a følgende om minimumskvalifikasjoner for det relevante arbeidsområdet:

«Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADK1-sertifikat» er tilstrekkelig kvalifikasjon for å kunne arbeide med private vann- og avløpsanlegg.

Harstad kommune stiller i tillegg følgende krav under dette punktet:

«Det stilles krav om 3-års relevant VA-faglig erfaring.» 

Kapittel 2 Søknad og godkjenning av tilknytning med mer.

Under punkt 2.1 «Søknader om tilknytning til offentlig VA-anlegg» innføres det et nytt underpunkt «2.1.1 Melding om VA-arbeid».

«For alt utvendig VA-arbeid skal det leveres en elektronisk VA-melding til kommunen via Geomatikk sin kundeportal under www.gravemelding.no. Gravemelding.no. Dette er en søknad til kommunen om å igangsettes arbeider på privat VA-anlegg som omfatter en redegjørelse om hva som skal gjøres og hvem som skal utføre arbeidet. Arbeidene kan påbegynnes når kommunen har gitt svar på VA-meldingen.

Skjema for ferdigmelding skal alltid sendes til kommunen senest 14 dager etter at VA-arbeidet er ferdigstilt.

Foretak som skal foreta tilknytning av private stikkledninger til kommunalt VA-nett, vil bli nektet saksbehandling av ytterligere VA-meldinger dersom de har 5 eller flere ferdigstilte VA-meldinger hvor det ikke foreligger en godkjent ferdigmelding.» 

Kapittel 3.12.2 Forurensningsforskriften

Under opplistingen av «de viktigste bestemmelsene i denne sammenheng», er det følgende endringer:

Første kulepunkt erstattes av:

«Forurensningsforskriftens kapittel 15 er erstattet av lokal forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann.» 

Tekniske bestemmelser: 

Kapittel 2.3.2 Legging av vannledning i grøft, andre avsnitt

Det står i KS sin utgave følgende om frostdybde:

«Frostfri dybde oppgis av kommunen.»

I Harstad gjelder følgende:

«For Harstad kommune er frostfri dybde 1,8 meter over topp vannledning.» 

Kapittel 2.3.3 Tilknytning til hovedledning, siste avsnitt

Det står i KS sin utgave, angående frakopling/sløyfing av eksisterende tilknytning:

«Når eksisterende tilknytning skal frakoples/sløyfes, så må det anborede parti på hovedledningen kobles ut. Kommunen bestemmer valg av metode.»

I Harstad kommune skal følgende metode benyttes:

«Anboringsklaven skal stenges og plugges. Ansvarlig utførende skal dokumentere stenging/plugging med bilder.»

Bestemmelsene kan bestilles fra Kommuneforlaget AS. Kommunen har også et begrenset antall eksemplarer tilgjengelig på Drift- og utbyggingstjenesten for gjennomsyn.