Kommunestyret har delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører viltinteresser og friluftsliv i kommunen.

Formannskapet har igjen delegert sin avgjørelsesmyndighet for viltlovens kapittel 5 og kapittel 8, samt Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (FOR-2002-03-22-313) §26a, til Viltnemnda.

Kontakt

Kontaktperson for viltnemda i Harstad er 
landbruksveileder
Per Eldar Karlsen
Areal- og byggesakstjenesten
Harstad kommune | Hársttáid suohkan
Tlf.: 95 27 92 71
pereldar.karlsen@harstad.kommune.no