Kommuneplanen er Harstad kommunes styringsdokument. Det er her vi legger føringer for hvilken retning utviklingen av kommunesamfunnet skal ta. Gjennom mål og strategier i denne planen gjøres prioriteringer, som igjen spesifiseres i tiltaksplaner og i kommunens budsjettarbeid.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen skal følge opp og konkretisere samfunnsmålene i arealbruken i kommunen. Det er samfunnsdelen som nå skal til revidering - det er samfunnsmålene som skal formuleres.

Den gjeldende samfunnsplanen ble vedtatt i 2009. Den kan du lese her. Mange av strategiene i denne planen er fullført, og Harstad har hatt stor utvikling siden 2009. Det er derfor på tide med en revidering av planen.

Våren 2019 legges det opp til medvirkningsprosesser i dette arbeidet. Les mer om hvordan du kan delta her:

I mars inviterer Harstad kommune til åpne innspillsmøter:

  • 21. mars kl. 18 - 21 i Nordic Hall: By- og distriktsutvikling
  • 26. mars kl. 18 - 21 i Lillesalen på Kulturhuset: Helse og livskvalitet
  • 26. mars kl 8 - 11.30 i Galleri Nord-Norge: Næring og nyskaping og Kunnskap og kompetanse

Program for hvert enkelt møte kommer snart!

Innspillsmøtene vil være åpne for alle, og vi ønsker her å få innspill til hvilke mål og strategier som skal være styrende for Harstadsamfunnets utvikling de neste 12 årene. 

I tillegg til innspillsmøtene vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse som vil være tilgjengelig på våre nettsider.

Barn og unge: Harstad kommunes barneskoler ved 5.-7. trinn er invitert til å delta i arbeidet med tegninger. Ungdomsrådet vil bli involvert gjennom et eget arbeidsmøte. Barn og unges kommunestyre vil få planen til behandling i sine oppsatte møter 24. mai og 25. oktober.

Planforslaget vil tidlig i høringsprosessen bli presentert for politiske råd og utvalg.

Høringsperioden er satt til 10 uker gjennom sommermånedene. Sluttbehandlingen gjøres av nytt kommunestyre høsten 2019.