Spesialpedagogisk hjelp § 31 i barnehageloven:


Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehagen.


Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling av språklige, motoriske og sosiale ferdigheter. Hjelpen skal bidra til at barnet blir bedre rustet til å starte på skolen, og at barnet får nødvendig hjelp slik at barnets vansker blir avhjulpet på et tidlig tidspunkt.


Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning.


Spesialpedagogisk hjelp er et enkeltvedtak og en individuell rettighet. Det kan klages på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Klagen sendes til Fag barnehage. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse. 


Foresatte søker om spesialpedagogisk hjelp ved å sende en henvisning til PPT der man ber om sakkyndig vurdering. Går barnet i barnehage kan barnehagen bistå med å sende søknad. Er barnet hjemme og ikke startet i barnehage, kan helsestasjonen bistå med å sende søknad. 

Link: Henvisningskjema til PPT  og søknadskjema for spesialpedagogisk hjelp §31


Individuelt tilrettelagt barnehagetilbud §37 i barnehageloven:


Foresatte som har barn med nedsatt funksjonsevne, kan i samarbeid med barnehagen søke om egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet. For å ha rett til tilrettelegging etter loven må barnets funksjonsevne være av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det som er innenfor barnehageeiers plikt. Kommunenes tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen. 


Målsettingen med tilrettelegging etter § 37 er ikke en endring eller utvikling hos barnet, med det å bygge ned de barrierene som gjør at barnet ikke kan ta i bruk barnehagetilbudet i likhet med andre barn. 


Barn med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe. Dette kan være barn som har skade eller avvik i kognitive, psykologiske eller fysiologiske funksjoner. Barna kan ha tapt eller fått skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i barnehagen med andre barn.


Ikke alle barn med nedsatt funksjonsevne vil automatisk ha rett til eller behov for særskilt tilrettelegging. Tilretteleggingsplikten forutsetter i tillegg at funksjonsnedsettelsen medfører at barnet ikke kan nyttiggjøre seg av det ordinære barnehagetilbudet. 


Retten til tilrettelagt barnehagetilbud gjelder barn bosatt i kommunene og som har barnehageplass. 


Tilretteleggingen kan være nødvendig utstyr, støtte til bygningsmessige endringer, støtte til ekstra bemanning, opplæring av ansatte, veiledning til barnehagen eller andre tiltak. 


Kommunenes plikt til tilrettelegging er begrenset til tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I slike tilfeller kan barnet eventuelt tilbys plass i en annen barnehage.


Egnet individuelt tilrettelegging er et enkeltvedtak og en individuell rettighet. Det kan klages på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Klagen sendes til Fag barnehage. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse. 


Foresatte kan i samarbeid med barnehagen søke om egnet individuell tilrettelegging ved å sende søknadskjema til Fag barnehage. 

Link: Søknadskjema for egnet individuelt tilrettelegging §37