Hva kan bruker forvente av oss?

På dagtid, mellom kl 0700 - 2100: 
Brøyting igangsettes ved en snødybde på 10 cm (utløsende standard). Ved kraftig snøfall vil maksimal snødybde kunne bli 15-20 cm før vegen er gjennombrøytet.

Om natten, mellom kl 2100 – 0700:
Under normale værforhold brøytes ikke kommunale veger om natten. Ved så vanskelige værforhold at vegen kan bli ufremkommelig, f.eks. ved store snøfall eller kraftig vind/snøfokk, skal brøyting utføres. Det skal imidlertid ikke legges opp til bedre standard om natten enn på dagtid. Fremkommeligheten kan derfor periodevis bli dårligere på natten enn på dagtid. Ved snøvær om natten skal kommunale samleveger som hovedregel være gjennombrøytet innen kl 0700. Brøyting av boliggater, utbrøyting til full bredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl 0800 og på søndag til kl 0900.

Brøyting av fortau og gang- og sykkelveger skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Tidsfristen for gjennombrøyting er av praktiske årsaker satt til 1 time etter tidsfristen for gjennombrøyting av kjørebanen.

Utløsende standard ved snøfokk: Tiltak settes i verk når snøskavler kan komme overraskende på bilfører, strekker seg over mer enn halve vegbanen eller gjør fremkommeligheten vanskelig.

Utløsende standard for snø- og isrydding: Maksimal spordybde bør ikke overstige 10 cm.

Spordybden kan måles med en ca. 1,5 meter lang rettholt. Rettholten må være så lang at den rekker mellom ryggene på hver side av sporet.

Tykkelsen på snø- og issåle skal normalt ikke overstige 15 cm. Konsekvensene ved for tykk såle kommer først når sålen tiner. Nedhøvling av sålen prioriteres derfor lavere enn spor i perioder med stabilt kaldt vær. På ettervinteren bør såletykkelsen reduseres for å unngå fremkommelighetsproblemer når sålen går i oppløsning.

Ved fotgjengeroverganger og i vegkryss skal ikke snølagring hindre sikten slik at det oppstår trafikkfarlige situasjoner. Foran skilt med trafikksikkerhetsmessig betydning skal det ryddes etter avsluttet brøyting/snøvær, og innen 3 dager for øvrige skilter.

Hovedmålsetting for brøytingen:
Kommunale veger skal være farbare for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Under vanskelige værforhold må det aksepteres at denne målsetting i perioder ikke overholdes.

Hva forventer vi av bruker?

•     At bruker selv fjerner snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel, jf. Vegloven § 43.
•     At bruker ikke legger snø på offentlig veg eller fortau, jf. Vegloven § 57.
•     At bruker fjerner all vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau/gangveg eller lignende og som dermed er farlig for trafikksikkerheten eller er til hinder for brøytingen og  brøyteredskapet, jf. Vegloven § 31.
•     At bruker flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet.
•     At bruker gir beskjed til kommunen på telefon 770 26000 ved vesentlig avvik. Sentralbordet formidler beskjed til rette vedkommende. Ved hendelse utenom ordinær arbeidstid meldes det til overordnet vegvakt telefon 975 26000

Kontakt

Åpningstid:  08:00 – 15:30
Beredskapstelefon 975 26000 veg/vann/avløp er betjent på hverdager mellom 15:00 – 07:00, og hele døgnet på lørdager, søndager og helligdager. 

Du kan bruke vår meldeportal for å melde inn feil og mangler. 

Andres ansvar

Følgende sentrale veger i sentrumsnært byområde er Statens vegvesen sitt ansvar:

•     Rv. 83 gjennom byen
•     Fv.848 fra Rv.83 til Stangnes fergekai
•     Hagebyvegen.
•     Kongsvegen-Mercurvegen fra Harstadbotn til tankanlegg på Mercur
•     Fv.4 fra Fv.83 i Kila til Fv.83 ved Blomjoten

Ansvarlig enhet

Drift- og utbyggingtjenesten