Til foresatte med barn født i 2018

Frist for å søke om skolebytte før innmelding i grunnskolen er 10.12.2023

Søknadsskjema: Søknad om skolebytte eller opprettholdelse av skoleplass 


Informasjon, tidsfrister og nødvendige skjemaer skal ligge tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Det er ikke fritt skolevalg i Harstad kommune. Denne forskriften avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved, ut fra elevens folkeregistrerte adresse. 

Her kan du lese hele forskriften med kart over skolekretsene: Forskrift om skolekretsgrenser, Harstad kommune