Fastsatt av Harstad kommunestyre 23/02/06 i sak 07/2006 i medhold til lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensing og avfall (forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, §79, § 83 og § 85 og i lov av 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern av forurensninger.

§ 1 Mål for Renovasjonen

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Harstad kommune.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Harstad kommune, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning.

Forskriftene gjelder kildesortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Den kommunale forskriften for husholdningsavfall omfatter hele kommunen. Kommunestyre kan vedta områder hvor kommunal renovasjon ikke skal gjøres gjeldende.

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Forskriftene gjelder også avfallsgebyr.

§ 3 Definisjoner

Som avfall forstås (jfr. forurensningslovens §27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mm. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensingsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander).

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdingsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Som grovavfall regnes større gjenstander som inventar, møbler, sykler, madrasser, tepper og lignende som pga størrelsen ikke kan behandles sammen med annet husholdningsavfall.

Med matavfall forstås lett nedbrytbar organisk avfall, som matavfall, planterester, mindre mengder hageavfall, vått husholdningspapir og annet type biologisk nedbrytbart avfall.

Brennbart avfall er den brennbare delen av restavfallet, og vil være plast, tørt tilgriset papir og husholdningspapir, innpakningspapir, bind, bleier og lignende

Med ikke-brennbart avfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Det er avfall som blir igjen etter kildesortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres i eget system.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. På en og samme eiendom kan det være flere abonnenter (husstander).

Som avfallsbeholder menes dunk med hjul, sekk, container- eller fellescontainer uten sekk. Harstad kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her et sted hvor avfallsbeholder(er) stilles i påvente av innsamling.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjoner skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egen avfallsbeholder for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner/miljøpark.

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av avfallsbeholderen innenfor et gitt tidsrom.

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallseksjoner, for eksempel glass.

Med gjenvinningsstasjon/miljøpark menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separat avfall. Gjenvinningsstasjoner/miljøpark er inngjerd og betjent.

Med hentesystem menes kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt avfall til en mottaksplass, f eks et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon/miljøpark.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med utlufting.

Med boenhet/husstand menes leilighet/hybelleilighet med bruksareal over 25 m2, egen inngang (kan være felles vindfang, trapperom og lignende), eget toalett og kjøkken/kjøkkenkrok.

Med kjørbar veg menes vei der renovasjonsbil kan komme uhindret fram, og eventuelt snu på en godkjent måte innen området, eller unntaksvis ved å rygge inn til standplass.

§ 4 Kommunal innsamling av avfall

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Harstad kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfallet, jfr. lov av 13. mars 1981 nr 6., om vern mot forurensninger og avfall (forurensingsloven). Alle eiendommer m.v. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Harstad kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunene kan ingen samle inn husholdningsavfall i Harstad kommune.

For enkelte områder eller bestemte typer eiendommer kan kommunen opprette særskilte renovasjonsordninger. Når slike spesielle ordninger er opprettet, plikter alle å delta.

Kommunen kan etter begrunnet søknad, eller på eget initiativ, unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen når det vil føre til store praktiske vanskeligheter å gjennomføre denne.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å graven ned eller henlegge avfall og lignende i naturen.

Kommunal renovasjon

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall samt evt annet avfall som er med i den samme ordningen, for eksempel enkelte type næringsavfall.

Smitte- og risikoavfall

Harstad kommune kan tilby egen ordning for innsamling av risikoavfall fra helseinstitusjoner (legekontorer, tannlegekontorer og lignende). Det er ikke tillatt å levere slikt avfall innblandet i annet avfall til kommunal avfallsordning. Risikoavfall skal kildesorteres og pakkes separat i godkjent emballering. Risikoavfall kan også leveres til annen godkjent mottaker. Kommunens innsamlingsordning omfatter ikke patologisk avfall.

Farlig avfall

Harstad kommune skal sørge for at det i kommunen eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjeldende i forskrift om farlig avfall. For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved gjenvinningsstasjoner/miljøpark. Farlig avfall fra virksomheter gjelder kun mottak, mot betaling ved gjenvinningsanlegg/miljøpark.

§ 5 Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe avfall og næringsavfall til behandlingsanlegg eller annen godkjent behandlingsanlegg eller til annen sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan Harstad kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

Medisiner omfattes ikke av disse forskriftene. Det samme gjelder flytende avfall, større metallgjenstander, varm aske og etsende, eksplosiv eller selvantennende avfall. Slike avfallstyper skal leveres til en hver tid andre godkjente mottaksordninger.

§ 6 Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Harstad kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Harstad kommune eller interkommunalt avfallsselskap som Harstad kommune er tilknyttet. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall som skal holdes konfidensielt er makulert.

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt avfallsordning skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner:

  • Matavfall (bio-avfall)
  • Brennbart avfall
  • Farlig avfall
  • Papir
  • Glass- og metallemballasje
  • Drikkekartong
  • Ikke brennbart avfall

 

Det er etablert hente- og bringesystem for disse fraksjonene. Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i avfallsbeholderen enn det som kommunen til enhver tid har bestemt. Det kan være ulik tømmefrekvenser for fraksjonene. Fraksjonene skal holdes atskilt, og legges i egne avfallsbeholdere hos hver abonnent. Det kan gjøres endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i avfallsbeholderen hos hver abonnent eller til returpunkt, kan på bestemte vilkår leveres til godkjent gjenvinningsstasjon/miljøpark.

§ 7 Hjemmekompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage. Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Harstad kommune om hjemmekompostering av matavfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger matavfall i avfallsbeholderen. Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av Harstad kommune. Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredstillende måte, som ikke trekker til seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Det er utarbeid egen forskrift for hjemmekompostering i Harstad kommune.

§ 8 Anskaffelse av avfallsbeholderen

Avfallsbeholderen skal anskaffes og eies av Harstad kommune, og være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når avfallsbeholderen må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov.

Hver enkelt avfallsbeholder til husholdningene er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Abonnenter kan inngå avtale om å dele en eller flere avfallsbeholdere med nabo(er) der det er naturlig og hensiktsmessig. Dette må avklares med kommunen. Kommunen kan pålegge abonnenter å bruke felles avfallsbeholder og lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig.

§ 9 Plassering av avfallsbeholderen

Alle avfallsbeholdere skal plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal avfallsbeholderen plasseres på en for abonnenten og renovatøren lett tilgjengelig plass, synlig fra veg og på et plant og fast underlag.

Fellescontainere plasseres på fast dekke, alltid plassert med løftehåndtak ut, med lokket lukket og om mulig under tak.

Abonnenten har ansvar for at avfallsbeholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveie fra oppsamlingsplass eller hentested, og sørge for å etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av avfallsbeholderen og atkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vintertid skal atkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. Beholdere med hjul må plasseres slik at ikke hjulene ikke fryser fast til underlaget.

Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulemping fra husdyr. Dersom plasseringen av avfallsbeholderen utgjør en skaderisiko, forringer renovatørens arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Harstad kommune kreve at enhetene omplasseres.

Henteavstand

Avfallsbeholder skal være satt fram til kjørbar vei (veikant/fortauskant) på tømmedagen. Avfallsbeholderen skal alltid plassers med fronten ut mot kjørbar veg. Abonnenten skal sørge for at beholderen blir satt tilbake etter tømming. Avstand utover dette kan godkjennes mot tillegg i renovasjonsgebyret. Lengste avstand er 30 meter. Abonnenter som ønsker godkjent oppsamlingsplass lengre fra vegkant, dog maksimalt 30 meter, må sende en skriftlig begrunnet søknad. Dispensasjonen er begrenset til maksimalt 5 år.

I områder hvor det er avsatt felles avfallsbeholderer, kan kommunen henvise abonnenter til å benytte disse.

§ 10 Bruk av avfallsbeholderen

Avfallsbeholderer må kun brukes til avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Særlig fuktig avfall innpakkes før plassering i avfallsbeholder. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamlingen.

Flytende avfall skal ikke legges i avfallsbeholderen. I avfallsbeholderen må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall.

I avfallsbeholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennende avfall.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Harstad kommune til enhver tid bestemmer.

Avfallsbeholderen må ikke overfylles eller pakkes så fast at tømmingen vanskeliggjøres og den skal ikke fylles mer enn at lokket går igjen. Vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Det skal holdes god orden rundt avfallsbeholderen, og avfall skal ikke ligge løst. Abonnenten sørger selv for tilstrekkelig renhold av avfallsbeholdere. Ved utilstrekkelig renhold kan kommunen besørge beholderne rengjort, og fakturere abonnenten for utført ekstraarbeide.

Ved grove brudd på dette punkt kan abonnenten bli pålagt å rydde opp selv og bringe avfallet til godkjent mottaksanlegg. Slike pålegg gis skriftlig. Harstad kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på avfallsbeholder(e) hvis det synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Harstad kommune er ikke pliktig til å tømme avfallsbeholderer som brukes i strid med denne forskriften.

Større felles returpunkter hvor kildesortert avfall bringes, eksempelvis glass/metallemballasje, skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer. Det er ikke tillatt å etterlate avfall ved siden av returpunktets beholdere, som av størrelse eller art ikke kan legges i enheten.

§ 11 Krav til vegstandard

Med atkomstveg menes her vei som renovasjonsbilen benytter fram til hentested for avfallsbeholdere. Slike veger regnes som kjørbare når det er mulighet for gjennomkjøring eller er snuplass og dessuten med kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til hele året å tåle et kjøretøy med akseltrykk 8 tonn, og/eller totalvekt 26 tonn. Snuplass må være anlagt minst tilsvarende krav for lastebil type LL. Kjørbar vei skal ha fri bredde minimum 3,5 meter, fri høyde minimum 4 meter og kjørebane med en bredde på minimum 3 meter.

Om vinteren må vegen og eventuelt snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Vinterstid kan glatt vegbane føre til at veg eller gate ikke kan betegnes som kjørbar veg.

Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg som følge av gjennomføring av renovasjonsordningen etter disse forskriftene, med mindre skaden skyldes uaktsomhet.

Med transportveg menes her veg for manuell transport av avfallsbeholderer. Slike veger skal gi problemfri transport av avfallsbeholderen og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer, parkerte biler og lignende.

§ 12 Kommunens plikter

Renovatøren er pliktig til å ta avfall som er lagt i godkjent avfallsbeholder, så lenge den ikke er fylt mer enn at sekken kan knytes igjen og at lokk kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav som er pålagt gjennom forskriften. Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht støy, lukt og lignende.

Det skal deles ut nødvendig forbruksmateriell som bioposer og eventuelle andre avfallsposer/bokser.

Under transport skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av eller tilsøler plass eller veg. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner som fastsettes av Harstad kommune og kunngjøres på egnet måte.

For transport gjelder Vegtrafikkloven. Innsamling av avfall skal foregå mellom kl. 0600 og 2300.

Hvor tømmedag faller på helg- og høytidsdager, vil hentingen forskyves.

Ved endringer i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnent varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 13 Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av avfallsbeholderen skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av avfallsbeholdere og hentested, samt for eventuelle skader på avfallsbeholdere pga feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Harstad kommune.

§ 14 Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskriftene skal betale avfallsgebyr.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endringer av eksisterende abonnement, blir gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Harstad kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet fram til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Harstad kommune dersom vedkommende ikke står i gebyrregistret for husholdningsavfall.

Kommunen fastsetter regler for beregning av beløpets størrelse. Avfallsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret. Boenhet/husstand som består av både leilighet og et antall hybler som hver for seg er mindre enn 25 m2, beregnes totalt flateinnhold av hyblene. Totalt antall renovasjonsgebyr som tillegges boenheten blir flateinnhold av hyblene dividert på 25 m2. Gebyr for hybelhus utregnes tilsvarende.

Dersom en boenhet står tom sammenhengende i 6 måneder eller mer gis fradrag i gebyret. Fritak kan innvilges, etter skriftlig søknad, i maksimum 1 år.

§ 15 Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser.

Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.