Circle K Norge AS har driftsansvaret for terminalen Gangsåstank i Harstad. Anlegget eies av Circle K Norge AS og St1. Forsvaret eier også deler av fjellanlegget. Gangsåstank er et av hoveddepotene for drivstoff i Norge. Fra denne terminal forsynes kunder i Troms og Nordland på en effektiv og sikker måte. Distribusjonen foregår med tankbil som laster produktene ved terminalen. I tillegg forsyner anlegget skipstrafikken med drivstoff. Innforsyning til terminalen foregår med tankbåter.

Storulykkeforskriften

Terminalen omfattes av Storulykke- forskriften. Et sentralt krav i denne forskriften er informasjon til nærmiljø om viktige faremomenter ved virksomheten, og hvordan disse håndteres. Naboer skal også informeres om hvordan de skal forholde seg dersom en større ulykke skulle inntreffe ved terminalen. Circle K Norge AS har utarbeidet en sikkerhetsrapport for terminalen i henhold til § 9 nr. 1 storulykkeforskriften, og rapporterer til tilsynsmyndighetene i henhold til denne forskrift.

Hvilken risiko er knyttet til anlegget? Alle terminaler for lagring av petroleumsprodukter kan medføre risiko for omgivelsene. Circle K Norge AS som lagringsselskap og myndighetene stiller strenge krav til anlegg av denne typen. Det gjennomføres regelmessige risikoanalyser for å kartlegge sannsynligheten for at en hendelse skal kunne oppstå, og med bakgrunn i risikoanalysene iverksettestiltak for å fjerne eller redusere risiko. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har gitt tillatelse til lagring av petroleums- produkter ved terminalen.

Hvilke uhell eller ulykker kan inntreffe? Risikoanalysen viser at aktuelle farer ved terminalen er lekkasje og utslipp av oljeprodukter fra rør og tanker, og lekkasje ved lasting av tankbil og lossing av tankbåt. Oljeproduktene kan antennes etter et utslipp, og en eventuell brann vil ha innvirkning på området rundt terminalen. Røyk fra en brann kan påvirke omgivelsene. Et oljeutslipp kan i ytterste konsekvens forurense luft i tillegg til jord og sjø. Sannsynligheten for at en større hendelse kan inntreffe er vurdert som meget liten.

Hvordan er anlegget sikret?

Anlegget i Harstad lagrer mesteparten av produktene i fjellhaller, som er en meget sikker lagringsmetode. Circle K Norge AS har innført en rekke tiltak og sikkerhets- barrierer for å hindre at det skjer uønskede hendelser på Gangsåstank.

Gangsåstank er inngjerdet og har porter som alltid er stengt. Fjellanlegget er til enhver tid låst. Det er montert utstyr som detekterer og fanger opp tilløp til farlige situasjoner. Arbeidsoperasjonene er styrt av sjekklister og prosedyrer. Drift av anlegget er automatisert og sikkerhetskritisk utstyr blir rutinemessig testet og vedlikeholdt. Personell på anlegget er til enhver tid drillet i håndtering av uønskede hendelser.

Gangsåstank er kameraovervåket, har automatiske alarm, nødstopp-funksjon og i tillegg er det montert automatisk slukkeanlegg i tavlerom og på lasteterminal for tankbil. Ved en brann varsles brannvesenet automatisk. Ved vedlikehold eller andre typer arbeider på tankanlegget gjennomføres en Sikker Jobb Analyse og det iverksettes tiltak for å ivareta sikkerheten før arbeidene begynnes. Tilsyn og inspeksjon av anlegget foretas regelmessig.

Måten oljeproduktene er lagret og sikret på medfører at risikoen for brann eller oljeutslipp til omgivelsene er svært liten.

 

Hilsen

Circle K Norge AS, Terminal Gangsås, Mercurveien 88, 9794 Harstad 

Les mer i brosjyren vedlagt.