Loven slår fast at skolen skal være gratis for elevene. Det betyr at skolen ikke kan kreve betaling fra elevene eller foresatte for undervisningsmateriell eller aktiviteter i skolens regi. Forbudet mot å kreve egenbetaling gjelder all virksomhet i forbindelse med opplæringen, også aktiviteter som foregår utenom ordinær skoletid. Eksempler på aktiviteter er: 

  • leirskole
  • klasseturer
  • teaterforestillinger
  • skidager
  • kino eller museumsbesøk
  • nødvendig transport i skoletiden, for eksempel til svømmehall eller bibliotek
  • ekskursjoner
  • arrangementer for elever/foresatte med inngangspenger
  • innsamlingsaksjoner (både til klasser og til veldedige formål)

(Overstående liste er ikke uttømmende.)

Foresatte i en klasse eller FAU kan heller ikke igangsette større innkjøp eller aktiviteter som krever egenandeler fra elever eller foresatte. Bidrag, som f.eks. en kake eller et smørbrødfat til arrangementer i tråd med skolens sosialpedagogiske plan, er akseptabelt så lenge bidraget er frivillig.

På noen skoler arrangerer foresatte 17. mai, vårfester, avslutningsfester e.l. Disse arrangementene må være uten inngangspenger. Inntekter fra salg på slike arrangementer kan benyttes til sosiale tiltak for elevene.

Funksjonshemmede elever skal kunne delta på lik linje med funksjonsfriske, og kommunen/skolen må dekke eventuelle kostnader som er nødvendige for at funksjonshemmede elever skal kunne delta, f. eks. kostnader til assistent. 

Les hele dokumentet her: Gratisprinsippet i skolen