HANDLINGSPLAN MOT MOBBING - BARNEHAGENE
– å skape et inkluderende miljø i barnehagen.
Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Harstad er et forpliktende verktøy for kommunale og private barnehager i arbeidet med å forebygge og forhindre mobbing i barnehagen. Handlingsplan mot mobbing inneholder også tiltak som skal iverksettes dersom mobbing oppdages. 

RETNINGSLINJER FOR FOR SKOLEMILJØ
Disse retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende lovverk om elevenes skolemiljø, og har som hovedhensikt å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i loven. Ansatte ved skolen skal her kunne orientere seg om hvilke rutiner som til enhver tid gjelder. Vedlagt er ulike dokumenter som er relevante for arbeidet med elevenes skolemiljø.