Den inkluderer et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.

Harstadpakken inneholder tiltak for alle:

Logoer Harstadpakken

Det blir tryggere og bedre for gående og syklende

Harstad by får et bedre kollektivtilbud

Bilvegene i Harstad blir sikrere og får bedre kapasitet

Mindre trafikk i sentrum gir bedre miljø og utviklingsmuligheter

Du kan lese bakgrunnen for Harstadpakken her.

Stortinget vedtok den 19. juni 2014 utbygging og finansiering av Harstadpakken.

Kommunale delprosjekter

Harstadpakken inneholder en rekke tiltak for gående og syklende langs kommunale veger i Harstad. Disse prosjektene finansieres som en del av Harstadpakken, men Harstad kommune har ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektene.

Porteføljestyring og prioritering

Delprosjektene styres i henhold til gjeldende rammer og prioriterte prosjekter etter porteføljeprinsippet. Det vil si at hvis et prosjekt blir dyrere enn antatt, kan det medføre at andre prosjekter ikke blir gjennomført.

Enkelte prosjekter er stykket opp i delstrekninger som etter gitte kriterier kan prioriteres, eksempelvis nærhet til skoler. I tillegg planlegges noen prosjekter gjennomført ved å oppgradere kommunal infrastruktur, eksempelvis vann, avløp og kabler etter nærmere avtaler.

Dette er noen av de kommunale prosjektene: 

St. Olavs gate

Oppgraderingen av St. Olavs gate var det første prosjektet som ble gjennomført. Arbeidene startet i november 2013, og ble avsluttet høsten 2015.Her er det etablert og oppgradert fortau på strekningen kryss med gamle Kirkevei i nord til kryss med Seljestadveien i sør. Se http://www.harstad.kommune.no/kunngjoering-av-planverk-st-olavsgate.5009396.html for plandokumenter. Totale kostnader ble:19,4mill eks.mva. Det skal, som en del av kollektivdelen av Harstadpakken, etableres busstopp langs veien.

Mølnholtet

 

Strekningen er utbedret for kollektivtrafikk samt at det er opparbeidet fortau samt gang- og sykkelsti på en strekning på 650 meter. Arbeidene startet i mai 2016, og prosjektet var ferdig september 2017. Totale kostnader er 21,1 millioner kroner. Herav 14,7 millioner til vei, 3,4 millioner til vann og 3,0 mill kroner til avløp.

Landsåsveien – Novkollen

Det er etablert 1.100 meter nytt fortau fra St. Olavs gate og opp til eksisterende fortau ved avkjørsel til Bjørnhågen. Byggearbeidene ble startet i mars 2016  og varte til september 2017. Totale kostnader er 23,6 millioner, inkl mva.

Kongsveien – Landsåsveien

Eksisterende 150 meter gang- og sykkelvei mellom Elveveien og kryss i Kongsveien ned mot Rv83 er utbedret. Prosjektet har i hovedsak gått ut på etablering av ny mur og nytt rekkverk. Prosjektet ble gjennomført i 2015 og var et kombinert vei-, vann- og avløpsprosjekt. Veiandelen (Harstadpakke) kostet kr.2,0 mill. eks.mva. Vann og avløp kostet hver kr.1,0mill. eks.mva.

Gangsåsveien

 

Nytt fortau skal binde sammen eksisterende fortau som stopper nedenfor Neptunveien med Vargstien, og videre eksisterende gang- og sykkelveinett lenger ned i Gangsåsveien. Til sammen 450 meter fortau. Sentralt busstopp med leskur og sanntid etablert samtidig. Prosjektet er forventet ferdig i løpet av 2017.

Bjørnebåsen

 

 

Her starter arbeidene høsten 2017. Veien skal utbedres slik at bussene kan kjøre begge veien fra Bjørnebåsen til Skogveien i 2018. Veien er stengt for øvrig trafikk.

Rødbergveien

 Det etableres nå ny 850 meter gang- og sykkelsti fra krysset Merkurveien/Rødbergveien og opp til Åsmyrveien, og videre fram til Stangnesveien/fylkesvei 848. 

Siden oppdateres fortløpende.