Lovendringer og nasjonale føringer som støtter opp om Harstad kommunes BTI-satsing

Viktigheten av BTI-satsingen synligjøres i flere nasjonale føringer:

  • Barnevernsreformen - en oppvekstreform som trådte i kraft 01.01.22. Reformen skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Barnevernsreformen blir også omtalt som en oppvekstreform da målene i reformen kun blir oppnådd gjennom endringer i hele oppvekstsektoren.
  • De nasjonale føringene i nasjonal faglig retningslinje for Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
  • 01.08.22 ble det endringer i velferdstjenestelovgivningen og kommunene fikk en lovfestet plikt til å samordne tjenestetilbudet til barn og unge. Alle kommunens tjenesteområder  rettet mot barn og unge og deres foresatte er berørt av lovendringene i velferdstjenestelovgivningen fra Prop. 100 (2020-2021) Lovendringene ble fulgt opp av nasjonal veileder Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier - Helsedirektoratet
  • Ny barnevernslov som trådte i kraft 01.01.23 som tydeliggjør barn og unges rett til medvirkning og styrker barnets beste, og at kommunen som helhet har ansvaret for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemerNy barnevernslov som trådte i kraft 01.01.23 som tydeliggjør barn og unges rett til medvirkning og styrker barnets beste, og at kommunen som helhet har ansvaret for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer1 januar 2023 kom en ny barnevernslov. Den tydeliggjør barn og unges rett til medvirkning og styrker barnets beste, og at kommunen som helhet (ikke bare barnevernet) har ansvar for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Ny barnevernslov som trådte i kraft 01.01.23 som tydeliggjør barn og unges rett til medvirkning og styrker barnets beste, og at kommunen som helhet har ansvaret for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemerNy barnevernslov som trådte i kraft 01.01.23 som tydeliggjør barn og unges rett til medvirkning og styrker barnets beste, og at kommunen som helhet har ansvaret for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.
  • Nasjonal veileder Psykisk helsearbeid barn og unge. Hensikten med veilederen er å gi anbefalinger om hvordan et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og behandling kan oppnås. Den er rettet mot samarbeid på tvers av sektorer og nivåer som barn og unges psykiske helse.