Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
17. okt. 2020 kl. 11:55

KORONA: Her finner du all info og alle tiltak fra kommunen angående koronaviruset

Les alt på www.harstad.kommune.no/korona

Natur- og miljøvern

Miljøvern handler om å sikre eksistensgrunnlaget for både planter, dyr og mennesker. Miljøvern innebærer bl.a. å forhindre skadelige utslipp (forurensning), men også vern av naturen og det biologiske mangfoldet i naturen, også kalt biodiversitet.

Biologisk mangfold kan deles inn i tre ulike typer mangfold:

1. Artsmangfold: Antallet arter (dyr, planter) som finnes i et gitt område, eller variasjonen av arter som finnes i et gitt område. Områder som har fått utvikle seg fritt uten menneskelige inngrep har ofte stort artsmangfold, f.eks. urskoger.

2. Genetisk mangfold: Variasjonen i arvematerialet til en art. En stor genetisk variasjon innenfor en art er svært viktig for at arten skal kunne tilpasse seg miljøendringer.

3. Økosystemmangfold: Variasjonen av naturtyper eller økosystemer som danner levegrunnlaget for forskjellige planter og dyr. Kystgranskog, kalksjøer, elvemunningsområder, naturbeitemark og tareskoger eller eksempler på forskjellige naturtyper som finnes i Norge.  

 

Det biologiske mangfoldet trues av mange forskjellige faktorer, bl.a. klimaendringer, moderne industrielt jord- og skogbruk med ensartede plantasjer, og innførsel av fremmede arter. Tap av biologisk mangfold vil ha negative økologiske, økonomiske og klimamessige konsekvenser. Bevaring av mangfoldet i naturen er svært viktig, og det finnes flere internasjonale konvensjoner for beskyttelse av biologisk mangfold. I Norge ivaretas dette gjennom Naturmangfoldloven.