Bakgrunn: PSHT startet opp høsten 2015 som et samarbeidsprosjekt mellom UNN og Harstad kommune. Fra 1. april 2019 er tjenesten etablert som et fast tilbud til pasienter hjemmehørende i Harstad kommune.

Formål: Styrke helsetjenesten til skrøpelige eldre pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer gjennom å bidra til bedre samhandling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Teamet er tverrfaglig og består av ansatte fra UNN og kommunen, lege, sykepleier fysioterapeut, ergoterapeut, farmasøyt og koordinerende enhet Harstad kommune.

PSHT:

  • Ønsker å komme tidlig i kontakt med pasienten for å forebygge utvikling eller forverring av sykdom. Bidrar med tidlig utredning og diagnostikk
  • Tar utgangspunkt i pasientens aktuelle situasjon og selvopplevde behov
  • Ambulerer ut i kommunen, dit pasienten er. Tilbyr hjelp og støtte i en tidsbegrenset periode
  • Kan følge opp før, under og etter utskrivelse
  • Bidrar til planlegging og koordinering av pasientforløp hvor pasient, fastlege, kommunehelsetjeneste og pårørende er aktivt involvert.

Ved utskrivning fra UNN kan PSHT bidra til videreføring av behandlingsplaner og oppfølging i hjemmet de første dager, i tett samarbeid med kommunale tjenester. Teamet bistår også med opplæring og veiledning.

I hjemmet/institusjon kan PSHT tilby tverrfaglig vurdering og utredning i samarbeid med kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og fastlege, og evt starte behandling.

For henviste pasienter er PSHT behjelpelig med å samkjøre avtaler/undersøkelser ved UNN.

Hjemmetjenesten, institusjon, pasienten selv eller pårørende kan ta kontakt med PSHT. For at teamet skal følge opp kreves henvisning. Lege kan sende elektronisk henvisning til UNN/Geriatri-med.klinikk. Henvisningen merkes PSHT-Harstad.

PSHT nås på tlf 77015539/91800739

mandag-fredag 08.00-15.30.

E-postadresse: PSHT-Harstad@unn.no.  Les mer om PSHT på www.unn.no/PSHT

OBS: PSHT skal ikke erstatte pasientens behov for øyeblikkelig hjelp.