Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner.

Harstad kommune er med i den nasjonale satsninga Motivasjon – mestring – muligheter, der undervisninga skal være praktisk, variert og relevant. På bakgrunn av dette har den kommunale faggruppa i norsk på barnetrinnet, i samarbeid med barnetrinnets ressurslærer i lesing og skriving, utarbeidet Harstad kommunes plan for læringsstrategier. Kommunen har valgt å ta med hele grunnskolen i denne satsninga, derfor vil denne planen på sikt omfatte alle trinn. I første omgang gjelder planen for barnetrinnet. Planen er ment å være veiledende i arbeidet med å implementere læringsstrategier i undervisninga i alle fag.

Planen kan leses her:https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK02050.pdf