(Vedtatt av kommunestyret i sak 10/25, den 25.02.2010)

Formål

Sosialtjenesteloven § 3-4 bestemmer at kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette betyr at kommunen ikke er forpliktet til å stille med en ledig bolig, men skal gi nødvendig bistand slik at innbyggere i behov av hjelp selv kan skaffe egen bolig.

Kommunale boliger er derfor i seg selv ikke et lovpålagt tilbud. Kommunen har likevel valgt å disponere og prioritere slike boliger som et boligsosialt virkemiddel for de som ikke på egen hånd er i stand til å skaffe seg bolig på det private marked.

Målgruppe

Disse retningslinjene skal anvendes ved tildeling av kommunal utleiebolig til

 • Vanskeligstilte på boligmarkedet
 • Flyktninger som mottas av Harstad kommune etter bosetningsvedtak
 • Ansatte i Harstad kommune

Prioriteringer

Ordningen med kommunale utleieboliger er strengt behovsprøvd. I prioriteringen mellom søkere skal det legges vekt på opplysninger om søkers personlig forhold og bosituasjon. I vurderingen av hvilken bolig som kan tildeles, må det legge vekt på søkers behov, og det må tas hensyn til eksisterende bomiljø der det er ledig bolig.

Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av behov, og ikke etter ansiennitet. Dersom det skjer vesentlige endringer i søkers behov eller andre særlige forhold inntrer, vil prioritet endres uavhengig av ansiennitet.

Kriterier for innvilgelse av kommunal bolig

Vurderingen ved innvilgelse av kommunal bolig er ikke knyttet opp mot et lovverk eller statlig retningslinjer, men skal bygge på en individuell skjønnsmessig vurdering av flere momenter.

Følgende generelle krav må være oppfylt for at søker kan innvilges kommunal bolig: 

 • Søker må være over 18 år. 
 • Som hovedregel må søker være hjemmehørende i Harstad kommune, det vil si være registrert med boadresse i Harstad kommune. Kravet om boadresse gjelder ikke flyktninger og ansatte i Harstad kommune.

Tildeling av boliger til flyktninger skjer i samarbeid med flyktningtjenesten hos NAV.
Dersom de forutgående krav er oppfylt, skal følgende momenter vurderes og vektes i forhold til den enkelte søker:

 • For å få tildelt kommunal bolig må søker være uten mulighet til å skaffe seg egnet bolig på egen hånd i det private marked. 
 • Andre spesielle forhold som tilsier at søker har særskilt behov for en stabil bosituasjon, for eksempel samlivsbrudd. 
 • Søkers boevne må vurderes. Med ”boevne” menes at søker selv klarer å ta vare på seg selv, betale husleie, følge husordensreglene og husleieloven og holde en viss orden i boligen.
 • For å få tildelt kommunal bolig må nåværende bolig være uegnet eller svært utilfredsstillende.
 • Dersom søkeren har fått tilbud om bolig fra kommunen tidligere, og takket nei uten begrunnet årsak, kan dette medføre at søkeren ikke får nytt tilbud om kommunal bolig.
 • Dersom søkeren tidligere har misligholdt husleie til kommunen, mislighold leiekontrakten eller ikke fulgt husordensreglene for den tildelte boligen, kan dette medføre at søkeren ikke får tildelt ny kommunal bolig.
 • Grovt mislighold av tidligere leiekontrakt, som f.eks skade eller hærverk på boligen, vil medføre at søker ikke får tildelt ny bolig.

Dersom den individuelle vurderingen leder til at søker bør få tildelt kommunal bolig, skal det ved tildeling av konkret bolig tas hensyn til at eksisterende bomiljøer skal ivaretas så langt det er mulig.

Saksgang

Den som ønsker tildeling av kommunal bolig etter disse retningslinjene, må søke om dette på eget søknadsskjema. Husfordelingsutvalget hos bygg- og eiendomstjenesten har ansvar for tildeling av kommunal bolig etter disse retningslinjene.

Utvalget drøfter både prioritering mellom søkere og hvilken bolig som kan tildeles. Det vil si at tildelingsmyndigheten ligger i Husfordelingsutvalget, som også har vedtaksmyndighet. Utvalget består av representanter fra bygg- og eiendomstjenesten og NAV kommune. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av bygg- og eiendomstjenesten.

Dersom Husfordelingsutvalget tildeler søker en kommunal bolig får søker et vedtak om at han/hun fyller kriteriene i retningslinjene for tildeling av kommunal bolig. Dersom det ikke er ledig bolig av den type søker er innstilt til, gis det opplysning i vedtaket om at han/hun settes på venteliste for passende bolig.

Ved tildeling av konkret bolig skriver bygg- og eiendomstjenesten husleiekontrakt med søker, og foretar en gjennomgang av kontraktens innhold og husordensregler for den aktuelle boligen. Bygg- og eiendomstjenesten avtaler overlevering av nøkler til boligen, og nøkler utleveres først når bygg- og eiendomstjenesten har fått husleiegaranti.

Vedtaket om tildeling av bolig vil bli trukket tilbake dersom det under saksbehandlingen, eller etter at vedtak er fattet kommer fram opplysninger som ville medført at det ville blitt gitt avslag på søknaden ved første gangs behandling.

Klageadgang

Vedtak om kommunal bolig kan påklages. En eventuell klage skal sendes til Husfordelingsutvalget, bygg- og eiendomstjenesten, som har hatt utredningsansvaret for saken, og samme har ansvaret for å skrive eventuelt saksframlegg til klagenemnda. 

Dersom klage mottas behandles den i Husfordelingsutvalget, bygg- og eiendomstjenesten. Dersom vedtak som er påklaget ikke endres sendes klagen til klagenemnda for behandling. Når en klage er behandlet skal resultatet av behandlingen meddeles klager. Det er ikke klageadgang på klagenemndas vedtak. 

Bytte av kommunal bolig

Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig skal vurderes etter samme prosess og kriterier som beskrevet over. Normalt innvilges det bytte av bolig en gang.

Andre bestemmelser.

Søkere som blir tildelt kommunal utleiebolig, skal søke Husbanken om bostøtte. Ved eventuelt mislighold av husleiekravet, har kommunen rett til å kreve bostøtten fra Husbanken transportert til kommunen.