Kap. 1 Formål og virkeområde

§ 1. Formål

Hensikten med reglementet er å gjøre Harstadskolene til en trivelig arbeidsplass for elever og ansatte.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for alle grunnskoler i Harstad.

Kap. 2 Plikter

§3. Kommunens plikter

Elever ved grunnskolen i Harstad vil få en undervisning lagt opp etter sine forutsetninger og evner. Dette innebærer at kommunen, ut fra prinsippet om tilpasset opplæring skal :

 • Gi tilbud om, og hjelp til å lære alle deler av gjeldende læreplan, spesielt tilpasset den enkelte elev.
 • Behandle eleven med respekt og omtanke.
 • Gi hjelp til å behandle konflikter med andre elever og med skolen.
 • Gi en opplevelse av skolehverdagen som trygg og meningsfull.

§ 4. Elevenes plikter

Elever ved grunnskolen i Harstad har plikt til:

 • Å bidra til at undervisninga blir best mulig ved å møte presis og godt forberedt til undervisningen.
 • Å opptre slik at ingen føler seg utsatt for mobbing, rasistiske uttalelser / handlinger eller seksuell trakassering.
 • Å vise medelever og voksne respekt og omsorg, både i skoletid og i arrangementer i skolens regi.
 • Å bidra til å holde skolen fin ved å behandle inventar og utstyr best mulig og hindre forsøpling.
 • Aldri ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
 • Aldri ha med eller bruke tobakk eller snus og andre rusmidler på skolen.

Kap. 3 Reaksjoner

§ 5. Brudd på ordensreglementet fører til:

 • Det vurderes konkret i det enkelte tilfelle om brudd på reglementet er av en slik karakter at verger/foresatte skal gis muntlig orientering fra skolen om hendelsen.
 • Ved alvorlige og/eller gjentatte brudd på bestemmelsen skal det sendes skriftlig melding til verger/foresatte.
 • Slik skriftlig melding kan også inneholde varsel om at eleven står i fare for å få standpunktkarakteren Nokså Godt eller Lite Godt i orden og/eller oppførsel, jfr. Forskrift til Opplæringsloven av 23.06.200 § 3-10.
 • Alvorlige og / eller gjentatte brudd på Ordensreglementet kan medføre at eleven ikke får delta på ulike arrangementer for en periode.

 

 • Ved forsettlig eller uaktsom skade på/tap av bøker, inventar, bygning eller utstyr vil det bli vurdert å fremme erstatningskrav i overenstemmelse med Skadeerstatningslovens§ 1-1

                 ”Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte:

skade som de volder forsettlig eller uaktsomt,

for så vidt det finnes rimelig under hensyn til

alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne

og forholdene ellers.”

 • Foreldrene har erstatningsansvar for inntil 5.000,- kroner, jfr. § 1-2
 • Eleven kan pålegges å rydde / vaske / fjerne graffiti, og også gjøre annet foreskrevet arbeid som del av erstatning.
 • Blir en elev tatt for å ha tobakk, snus eller andre rusmidler med seg på skolen / eller aktiviteter i skolens regi, beslaglegges rusmidlene.
 • Det samme gjelder skadelige gjenstander og våpen, samtidig som politiet da involveres.
 • Alvorlige brudd på skolens ordensreglement, eller gjentatte brudd, kan straffes med bortvisning jfr. Opplæringslovens § 2.10 Før dette skjer vil du imidlertid ha fått anledning til å uttale deg.
 1. 1 – 4. årstrinn: Maksimalt 3 enkelttimer.
 2. 5 – 7. årstrinn: Inntil resten av skoledagen.
 3. 8 – 10. årstrinn: Inntil 3 dager.

Kap. 4 Saksbehandling

§ 6 Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet:

 • Brudd på skolens ordensreglement registreres som en anmerkning i elevprotokollen.
 • Ved alvorlige og / eller gjentatte brudd sendes det skriftlig melding til foresatte i tråd med forskrifter til opplæringsloven av 23.06.2006 § 3.10
 • Vedtak om utestengelse fra arrangementer bestemmes av rektor i samråd med kontaktlærer.
 • Etter alvorlige brudd på Ordensreglementet varsles elevens foresatte om vedtaket om bortvisning. Dette skal skje snarest og senest en uke etter at hendingen har funnet sted.
 • Nedsatt karakter i orden og oppførsel settes i klasselærerråd og rapporteres til de foresatte i vurderingsboka.
 • Beslutning om bortvisning fattes av rektor i samråd med elevens kontaktlærer. For elever på

5 – 7. årstrinn skal bortvisningsvedtak på mer enn enkelttimer meldes de foresatte før det settes i kraft.

 • Beslutning om bortvisning ut over en dag er et enkeltvedtak. Vedtaket skal derfor begrunnes skriftlig og det kan ankes etter reglene i Forvaltningsloven.
 • Elevens kontaktlærer plikter – så langt det er praktisk mulig – å holde de foresatte kjent med problematisk adferd, slik at de foresatte kan gripe inn så tidlig som mulig.
 • Den enkelte skole kan utarbeide sitt eget ordensreglement i tråd med denne forskriften. Slikt ordensreglement skal godkjennes av rådmannen.

Kap 5. Iverksetting

§ 7 Iverksetting

Forskriften iverksettes fra 01.08.2007.


Fastsatt av rådmannen 2007-07-26.

Hjemmel: LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) §2-9 og §2-10.